JIUJIANG · CHINA

JIUJIANG INFO

Quick search for information about Jiujiang

Home > Jiujiang city

Jiujiang city

The people of Jiujiang and the news

Traffic

Railway Stations ??

Jiujiang Railway Station??

??? Add: No.60, Changhong Avenue, Jiujiang City??

Lushan Railway Station??

?? ?Add: South Chaisang Road, Shahe Town, Jiujiang County, Jiujiang City??

Web (Customer Service Center of China Railway)www.12306.cn??

???

Bus stations??

Jiujiang Bus Station??

??? Add: No.99, Xunnan Avenue, Jiujiang City??

?? ?Web: http://www.jj8s.com/??

???

Airports??

Nanchang Changbei International Airport??

Add: Airport Road, Xinjian District, Nanchang City??

Shuttle bus: Jiujiang- Nanchang Changbei International Airport??

Web: http://jx.bus365.com/schedule??